(19kB)


Historia
Szkoły Podstawowej nr 33
w Bytomiu

Spośród bytomskich szkół podstawowych, szkoła nr 33 wyróżnia się w sposób szczególny. Jest nowoczesna, a jednocześnie ma swoją bogatą historię i tradycję. Na uwagę zasługuje usytuowanie szkoły. W jej sąsiedztwie znajduje się neogotycki klasztor Sióstr Elżbietanek, Ewangelicki Dom Opieki, Dom Dziecka oraz ,,Domek Matki Ewy", w którym mieści się izba muzealna. Po przeciwnej stronie ulicy Matki Ewy, przy której znajduje się budynek, zachowały się ruiny pałacu oraz zabytkowy park.

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Miechowicach została oddana do użytku w 1990 roku i powstała z połączenia dwóch szkół podstawowych - nr 30 i 33. Każda z przeniesionych placówek ma swoje odrębne dzieje.

Historia szkoły nr 33 zaczęła się 140 lat temu, w 1864 roku. Wybudowano ją przy obecnej ulicy Generała Andersa. Kilka lat później budynek szkolny okazał się zbyt mały, więc dobudowano północne skrzydło. Kiedy w 1876 roku i ten, powiększony budynek, nie mógł pomieścić wszystkich uczniów, w jego sąsiedztwie zbudowano następny. Oba stanowiły organizacyjnie jedną całość - szkołę nr 1. Od 1923 roku w jej pomieszczeniach równolegle zaczęła działać niemiecka szkoła średnia.

Wybitnym absolwentem tej placówki był poeta, ksiądz Norbert Bończyk, twórca m.in. takich dzieł jak: ,,Stary kościół Miechowski" czy ,,Góra Chełmska"

Po II wojnie światowej rozpoczął się nowy okres w historii tej placówki. Zmieniły się granice, Miechowice stały się polską miejscowością, a w budynkach, które kiedyś zajmowały niemiecka szkoła nr 1, a potem szkoła średnia - rozpoczęły działalność polskie szkoły nr 4 i nr 5. W 1951 roku, gdy został zlikwidowany powiat bytomski i Miechowice stały się dzielnicą, szkoła powszechna nr 5 otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa Nr 33 w Bytomiu.

Kolejne przeobrażenie nastąpiło w 1965 roku, gdy doszło do połączenia szkół podstawowych nr 32 i 33 pod wspólnym numerem 33. 15 maja 1980 roku, szkole nadano imię Józefa Kwietniewskiego i przekazano sztandar ufundowany przez kopalnię ,,Miechowice" i Komitet Rodzicielski.

Swoją historię ma również Szkoła Podstawowa Nr 30 (dawniej 2). Powstała 15 października 1907 roku przy ulicy Racjonalizatorów. Kiedy w pierwszej połowie XX wieku Miechowice stale się rozrastały i wciąż przybywało uczniów, w jej murach naukę pobierało jednocześnie kilkaset dzieci. Bywało, że w kilkunastu oddziałach uczyło się ok. 1000 uczniów. To szkoła, w której prężnie działało harcerstwo, zespoły teatralne, międzyszkolny chór, gdzie osiągano znaczące sukcesy sportowe, organizowano wycieczki turystyczno - krajoznawcze i rajdy. Od początku istnienia kultywowane były tradycje związane z kulturą śpiewaczą.

Na terenie obu tych placówek nad edukacją uczniów czuwało grono oddanych nauczycieli. Nie sposób wymienić wszystkich pedagogów i dyrektorów, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii szkoły nr 30 i 33. Należy natomiast podkreślić, że ich wydajnej pracy ciągle towarzyszyła obawa o bezpieczeństwo dzieci. Uszkodzenia budynku wskutek działań wojennych i podkopów górniczych powodowały, że na ścianach tworzyły się ogromne rysy. Istniała groźba zawalenia się. Dlatego też w roku 1987 po wieloletnich staraniach Dyrektorów szkół (m.in. pani Władysławy Moczulskiej, pani Domiceli Kozieł), nauczycieli oraz naciskach rodziców zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. Powstała na terenie byłego folwarku w miejscu gdzie stał spichlerz, należący kiedyś do majątku Tiele - Winklerów.

W 1990 roku oddano do użytku tylko część dydaktyczną, bez zaprojektowanych sal gimnastycznych, basenu, auli, stołówki, świetlicy i boisk. W ciągu 19 lat, które minęły od tej daty, udało się otworzyć wiele z wymienionych obiektów i wyposażyć je w niezbędny sprzęt. Kolejno oddawano bibliotekę, gabinet pielęgniarki, pedagoga i psychologa szkolnego. Priorytetem stało się uruchomienie świetlicy i stołówki szkolnej co pozwoliło na poszerzenie oferty szkoły w zakresie opieki wychowawczej w godzinach pozalekcyjnych.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było założenie z funduszu Rady Rodziców jednej z pierwszych pracowni komputerowych w naszej dzielnicy. Obecna pracownia komputerowa została wyposażona przez Gminę Bytom.

Kolejnym osiągnięciem było oddanie do użytku siłowni, która przy braku sali gimnastycznej umożliwiała prowadzenie zajęć na terenie szkoły. Były to pierwsze kroki w kierunku rozwijania działalności sportowej na terenie naszej placówki. Również oddanie auli, która spełniała funkcję sali gimnastycznej poszerzyło możliwości szkoły w tym zakresie.

Dyrektor pani Ilona Piskorz - Kropisz oraz Rada Rodziców zabiegali o budowę kompleksu sportowego oraz stworzenie w miejscu małego boiska sportowego - dużego, które zabezpieczałoby potrzebę szkoły z klasami sportowymi. To przedsięwzięcie zostało zrealizowane i po wielu latach starań powstał kompleks sportowy: salki do judo, tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej, duże boisko sportowe z nawierzchnią tartanową. Szkoła może pochwalić się pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej oraz bieżnią.

10 maja 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dużej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, które jest wyposażone w szatnie oraz pomieszczenia higieniczne o wysokim standardzie. W 2006 roku utworzono w naszej szkole klasę o profilu sportowym. Przełożyło się to na wyniki w sporcie, o czym świadczą zdobyte wysokie lokaty w zawodach i rozgrywkach. W roku 2008 powstał Uczniowski Klub Sportowy, planowane jest także utworzenie sekcji boksu.

Dzięki nauczycielom przyrody, pani Mariannie Dzianach i pani Krystynie Krupińskiej, a także pomocy Ligi Ochrony Przyrody, w 1997 roku został założony ogród dendrologiczny. W kolejnych latach do grona osób tworzących arboretum dołączyła ówczesna Dyrektor pani Daniela Skrzypiec. W chwili obecnej w ogrodzie znajduje się 86 gatunków drzew i krzewów w tym wiele egzotycznych. Powstanie arboretum wpłynęło na poszerzenie bazy dydaktycznej, jak również zwiększenie estetyki szkoły. Włożony wysiłek zaowocował :
- zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie ,,Zadrzewiamy Polskę" - 2003 rok,
- II miejscem w konkursie ekologicznym ,,Zadrzewiamy otoczenie szkół i przedszkoli miasta Bytomia - 2004 rok.

W naszej szkole powstała ,,Izba Śląska" założona przez panią Krystynę Michulec i panią Ewę Swaryczewską, wzbogaciło to działania szkoły w propagowaniu edukacji regionalnej i przybliżyło śląskie tradycje, obyczaje i obrzędy.

Obecnie w placówce uczy się 515 dzieci w 21 oddziałach. Profil kształcenia szkoły jest ogólny na poziomie podstawowym. Klasy I - III objęte są nauczaniem zintegrowanym, klasy IV - VI przedmiotowym zgodnie z podstawą programową. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego.

Na całokształt pracy szkoły składają się działania: świetlicy, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa, logopedy. Od lat prowadzona jest gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych znalazły się: kółko informatyczne, teatralne, chór, kółko taneczne i plastyczne, zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego, klub europejski, judo, tenis oraz wiele zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 33 kultywuje swoją tradycję w oparciu o ustanowiony ceremoniał. Każdy uczeń poznaje historię szkoły i jej osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Reprezentuje ją na zewnątrz w czasie obchodów rocznic i świąt państwowych. Od początku istnienia placówki prowadzona jest kronika, w której odnotowuje się wszystkie ważniejsze wydarzenia.

Sukcesy są możliwe dzięki staraniom uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów placówki, którzy angażują się w życie szkoły. W gronie wybitnych absolwentów znalazły się osoby, które przynoszą chlubę naszej szkole. Są to m.in.: Marek i Monika Pacukiewicz, Aleksandra Antoniak, Witold Story, Maksymilian i Zygmunt Kowalik, Aleksander Hościłowicz, Łukasz Balcerzak, Aleksandra Pogoda, Mateusz Olek, Kamila Wieczorek, Marcin Koloska. Sebastian Swędrak, Katarzyna Bujas, Katarzyna Marondel, , Grzegorz Diaków, Aneta Musioł, Natalia Lukaszczyk, Damian Choroba, Agata Sikora, Aleksander Mrzygłód i dziesiątki uczniów, którzy zdobywają laury w różnych dziedzinach życia.

W okresie funkcjonowania szkoły wśród pracowników znalazło się wielu wybitnych nauczycieli. Za swoją pracę otrzymali zaszczytne wyróżnienia i medale. Należą do nich: Dyrektor Domicela Kozieł, Dyrektor Daniela Skrzypiec, Dyrektor Ilona Piskorz - Kropisz, p. Zofia Kozera - długoletni metodyk nauczania zintegrowanego, p. Jolanta Dobrzycka, p. Katarzyna Roszak, p. Marianna Dzianach, p. Aleksandra Potępa.

Do grona zasłużonych nauczycieli należeli: Dyrektor byłej szkoły nr 30 p. Władysława Moczulska, Dyrektor byłej szkoły nr 33 p. Bożena Kocenda, Wicedyrektorzy p. Renata Glauer i p. Krystyna Michalska oraz p. Lucyna Karpijewicz, p. Maria Grabowy, p. Małgorzata Górnikowska, p. Waleria Krala, p. Halina Mazik, p. Janina Choroszewska, p. Irena Kubik, p. Stefania Foriasz, p. Danuta Żynda, p. Maria Mrowiec, p. Lidia Śmiałek, p. Ludmiła Sawodni, p. Danuta Sikora, p. Halina Tyburska, p. Wiesława Rak, p. Renata Irek, p. Jadwiga Rząsa.

Zaangażowanie i ofiarna praca wielu pokoleń pracowników sprawiła, że Szkoła Podstawowa Nr 33 w Bytomiu jest prężnie działającą placówką oświatową. Absolwenci opuszczają szkolne mury wyposażeni w bagaż wiedzy i doświadczenia.

Opracowały:
p. Zofia Podhajecka
p. Anna Broda
p. Krystyna Krupińska
p. Jolanta Domańska
p. Beata Berbesz

Liczba odwiedzin
kontrola rodzicielska